Polityka Jakości

Stałym dążeniem firmy Zakłady Mięsne Świderscy prowadzącej działalności w zakresie Skupu i uboju zwierząt oraz rozbioru, przetwórstwa oraz sprzedaży mięsa jest zaspokojenie potrzeb odbiorców indywidualnych i hurtowych w zakresie humanitarnego i bezpiecznego uboju zwierząt oraz rozbioru i przetwórstwa mięsa spełniając oczekiwania odbiorców i wymogi zdrowotne.

Politykę Jakości realizujemy poprzez:

 • Dobrą Praktykę Produkcyjną GMP,
 • Dobrą Praktykę Higieniczną GHP,
 • Stosowanie analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli,
 • Zatrudnienie kompetentnej, wysoko kwalifikowanej kadry,

Gwarancją osiągnięcia wyznaczonego celu jest znajomość i realizacja Polityki jakości oraz zobowiązań z niej wynikających przez każdego pracownika, jego zaangażowanie w wykonywaną pracę oraz odpowiedzialność za jej poziom zgodny z oczekiwaniami klienta.

Pełną realizację Polityki Jakości zapewnia opracowany i wdrożony system bezpieczeństwa żywności HACCP zgodny z zasadami określonymi w Codex Alimentarius i  oraz system jakości spełniający wymagania normy PN-EN ISO 9001.

Gotowość do spełnienia wymagań i oczekiwań klienta jest dla nas gwarancją powodzenia, silnej pozycji na rynku oraz dalszego rozwoju firmy.

Wymagania klientów w coraz większym stopniu są ukierunkowane na produkty żywnościowe o wysokiej, powtarzalnej jakości, przez którą należy rozumieć nie tylko bardzo dobre cechy jakościowe oferowanych towarów, odpowiednią wartość odżywczą czy atrakcyjne opakowanie, ale przede wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne produktu. Wdrożenie i funkcjonowanie i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością zgodnego wymaganiami normy PN-EN ISO 9001 ma na celu wzmocnienie orientacji na klienta, zapewnienie i doskonalenie powtarzalności wyrobu przy zachowaniu efektywności działania organizacji.

Mając na uwadze, iż rozwój naszej firmy zależy od satysfakcji naszych klientów, zobowiązujemy się do produkcji żywności o wysokiej, stabilnej i powtarzalnej jakości, bezpiecznej dla zdrowia konsumenta, przy zachowaniu reżimów sanitarnych, higienicznych i technologicznych, zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych polskich i Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo zdrowotne zapewniamy poprzez analizowanie zagrożeń i monitorowanie krytycznych punktów kontroli.

Politykę jakości zamierzamy realizować poprzez wytyczenie celów strategicznych oraz systematyczne nadzorowanie ich realizacji w trakcie auditów wewnętrznych oraz przeglądów systemu przeprowadzanych przez Zarząd firmy:

Doskonalenie infrastruktury – modernizację parku maszynowego.

 • Poprawa organizacji pracy, usprawnienie komunikacji wewnętrznej, szczegółowe określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników.
 • Rozszerzenie rynków zbytu, powiększenie asortymentu o nowe produkty.
 • Zwiększenie świadomości jakościowej pracowników (szkolenia).
 • Stosowanie wdrożonego systemu HACCP i jego ciągłe doskonalenie, przestrzeganie zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej, monitorowanie krytycznych punktów kontroli.
 • Minimalizacja niezgodności procesów i wyrobów.
 • Doskonalenie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dobór dostawców oraz stała współpraca z odbiorcami.
 • Stałe doskonalenie minimalizacji oddziaływania na środowisko
 • Przestrzeganie zasad etyki w stosunku do pracowników

Zobowiązanie pracowników zakładu do dołożenia wszelkich starań, aby urzeczywistnić Politykę Jakości i Bezpieczeństwa Zdrowotnego Żywności i osiągnąć wytyczone cele.

 

 

© 2012 Zakłady Mięsne Świderscy created by Safeglass O firmie Polityka Jakości Oferta Sklepy Galeria Kontakt